ارائه کارگاه BPMN2 در کنفرانس بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد