BPM

تفاوت بین شاخص و شاخص کلیدی عملکرد KPI

تفاوت بین معیار، شاخص و شاخص کلیدی

درک تفاوت بین KPI ها (شاخص کلیدی عملکرد) و indicator (شاخص) ها به سازمان ها کمک می کند تا از این ابزارها به طور موثر برای اندازه گیری عملکرد کسب و کار خود و بهبود تصمیم گیری استفاده کنند.

KPI مخفف Key Performance Indicator به معنای شاخص عملکرد کلیدی است. KPI یک کمیت قابل اندازه گیری است که نشان می دهد یک شرکت چقدر به طور موثر به اهداف کلیدی خود دست می یابد. KPI ها باید مرتبط با اهداف کسب و کار شما باشند، قابل اندازه گیری باشند، قابل دستیابی باشند، مرتبط و زمان بندی شده باشند.

Indicator مخفف Indicator به معنای نشانگر یا همان شاخص است. شاخص یک کمیت است که می تواند برای اندازه گیری پیشرفت در مورد یک هدف خاص استفاده شود. نشانگرها می توانند برای اندازه گیری طیف گسترده ای از مفاهیم، از جمله عملکرد مالی، رضایت مشتری و بهره وری استفاده شوند.

Metric مخفف Metric به معنای معیار است. معیار یک کمیت است که برای درک چگونگی عملکرد یک حوزه تجاری خاص استفاده می شود. معیارها می توانند برای اندازه گیری طیف گسترده ای از مفاهیم، از جمله عملکرد مالی، رضایت مشتری و بهره وری استفاده شوند.

تفاوت بین KPI، Indicator و Metric

KPI و Indicator هر دو کمیت هایی هستند که برای اندازه گیری عملکرد استفاده می شوند. با این حال، تفاوت های کلیدی بین آنها وجود دارد:

  • KPI ها اهداف خاص و قابل اندازه گیری هستند که به موفقیت تجاری کمک می کنند. آنها باید مرتبط با اهداف تجاری، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و زمان بندی شده باشند. به عنوان مثال، یک KPI برای یک شرکت خرده فروشی می تواند “افزایش 10 درصدی فروش در سال جاری” باشد.
  • Indicator ها کمیت هایی هستند که می توانند برای اندازه گیری پیشرفت در مورد یک هدف خاص استفاده شوند. آنها اغلب برای اندازه گیری عملکرد فعلی یک شرکت استفاده می شوند. به عنوان مثال، یک نشانگر برای شرکت خرده فروشی بالا ذکر شده می تواند “فروش ماهانه” باشد.

Metric یک اصطلاح عمومی تر است که می تواند برای اشاره به هر کمیتی که برای اندازه گیری استفاده می شود، از جمله KPI ها و Indicator ها استفاده شود.

در مقاله “What is the difference between KPIs, indicators, and metrics?” نوشته Martha Rogers و Charles B. Turban، نویسندگان تفاوت بین KPI، Indicator و Metric را به شرح زیر بیان می کنند:

“KPI ها اهداف خاص و قابل اندازه گیری هستند که به موفقیت تجاری کمک می کنند. آنها باید مرتبط با اهداف تجاری، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و زمان بندی شده باشند. Indicator ها کمیت هایی هستند که می توانند برای اندازه گیری پیشرفت در مورد اهداف تجاری استفاده شوند. آنها اغلب برای اندازه گیری عملکرد فعلی یک شرکت استفاده می شوند. Metric یک اصطلاح عمومی تر است که می تواند برای اشاره به هر کمیتی که برای اندازه گیری استفاده می شود، از جمله KPI ها و Indicator ها استفاده شود.”

در مقاله “KPIs, indicators, and metrics: What’s the difference?” نوشته Ashley Hall، نویسنده تفاوت بین KPI، Indicator و Metric را به شرح زیر بیان می کند:

“KPI ها معیارهای خاص هستند که برای اندازه گیری موفقیت تجاری استفاده می شوند. آنها باید مرتبط با اهداف تجاری، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و زمان بندی شده باشند. Indicator ها کمیت هایی هستند که می توانند برای اندازه گیری طیف گسترده ای از مفاهیم استفاده شوند. آنها اغلب برای اندازه گیری عملکرد فعلی یک شرکت استفاده می شوند. Metric یک اصطلاح عمومی تر است که می تواند برای اشاره به هر کمیتی که برای اندازه گیری استفاده می شود، از جمله KPI ها و Indicator ها استفاده شود.”

برای جمع بندی میتوان گفت: یک KPI هم یک metric هست و هم یک indicator. ولی یک metric یا یک indicator لزوما یک KPI نیست. همچنین یک indicator یک metric هست ولی یک metric لزوما یک indicator نیست. یا به عبارتی دیگ metric ها مجموعه ی بزرگی از معیارهای اندازه گیری هستند که از میان آنها تعدادی را میتوان به عنوان indicator یک واحد/فرآیند/فعالیت/کل سازمان انتخاب کرد، در نتیجه indicator ها زیرمجموعه ی metric ها هستند و در مرحله ی بعدی به همین ترتیب kpi ها زیر مجموعه ی indicator ها هستند: آن دسته از indicator هایی که نشان دهنده ی رسیدن ما به اهداف کلیدی استراتژیک هستند را KPI می گوییم.

در دوره آموزشی طراحی شاخص های کلیدی عملکرد به این موضوع می پردازیم که تفاوت بین انواع شاخص ها چیست، چگونه میتوان به KPI ها رسید و در چه سطوحی باید این شاخص ها تعریف شوند. همچنین در مورد الزامات یک سیستم پایش صحیح شاخص ها و شاخص های کلیدی عملکرد صحبت میکنیم.

مطالعه ی بیشتر: https://www.apqc.org/blog/how-set-key-performance-indicators

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *