مهدی جلالی

09356206726

هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی / درخواست خدمات / مشاوره

مشاور BPM , BPMN

مهدی جلالی: 09356206726
اکانت تلگرام: @mahdimjalali

info@BPMN.ir