این نوع ارائه ی مشاوره و آموزش یکی از روش های جدیدی است که سعی داریم به گسترش تحلیل و مدلسازی علمی فرآیندهای سازمانی کمک کنیم.

در قالب کارگرو ه های مدلسازی و بهبود فرآیند ها، ابتدا برای حوزه های فرایندی مختلف سازمان شما کارگروه هایی ترکیبی متشکل از خبرگان هر فرآیند، متخصصین سیستم ها و روش ها و تحلیلگران نرم افزاری سازمان تشکیل شده. ابتدا اطمینان حاصل می شود که اعضاء تیم ها با مفاهیم مدلسازی فرآیندها با استفاده از BPMN2 (در صورت نیاز می توانند در کارگاه آموزشی BPMN2 شرکت کنند) آشنا می باشند.

در مرحله بعدی طی جلساتی تحت عنوان کارگروه های مدلسازی شرکت کنندگان ضمن آموزش نکات ریز در شناسایی روال های کاری و مدل سازی فرآیندها به مدلسازی و احصاء فرآیندهای حوزه ی کاری خود می پردازند. شرکت کنندگان در این کارگروه ها پس از پایان کار کارگروه ضمن آشنایی حرفه ای با نحوه ی انجام فرآیند شناسایی تا تحلیل و مدلسازی فرآیند، فرآیندهای حوزه ی کاری خود را به صورت واقعی و مبتنی بر BPMN2 مدلسازی کامل خواهند نمود و همچنین با زوایای قابل بهبود فرآیند کاری خود با به کارگیری فناوری اطلاعات آشنا خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه ی اجرا با ما تماس بگیرید