مشاوره و نظارت بر پروژه های شناسایی ، مدلسازی و بهبود فرآیندهای سازمانی

در این حوزه با توجه به تجربه ی مدیریتی و اجرایی بالای تیم تحلیل کسب و کار و تحلیل سیستمی BPMN.ir، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و خروجی ها و همچنین مشاوره ی مدیریتی و استراتژیک در خصوص انتخاب پیمانکار، روش اجرا و گام های اجرایی، تهیه ی گانت چارت در پروژه های شناسایی، مدل سازی و بهبود فرآیندهای سازمانی انجاام می شود شامل موارد زیر  :

  • مشاوره در تدوین گانت چارت اجرای پروژه
  • مشاوره در مدیریت ریسک های پروژه
  • مشاوره در تدوین شناسایی فرآیندهای کلان سازمان، تقسیم بندی فرآیندی
  • مشاوره و آموزش تیم های پیمانکاری در تحلیل کسب و کار و تحلیل سیستمی
  • بررسی و تأیید کیفی خروجی های تیم های پیمانکار
  • همکاری و نظارت بر یکپارچه سازی خروجی های تیم های تحلیل کسب و کار و تحلیل سیستمی
  • مشاوره و نظارت بر استقرار فرآیندهای بهبود یافته در سازمان