یکی از دلایل شکست پروژه های بزرگ فنآوری اطلاعات در کشور عدم وجود متدلوژی ها و استانداردهای تحلیل سیستمی و مدل سازی در شرکت های مجری و یا شرکت ها و سازمان های هدف می باشد. تیم BPMN.ir با توجه به تجربه  و سابقه ی خود در پروژه های بزرگ ملی کشور و همچنین بر اساس دانش اخذ شده در این پروژه ها و آخرین متدها و تکنیک های مورد استفاده در جهان (از جمله متدلوژی EAP) اقدام به ارائه ی خدماتی نوین تحت عنوان “طراحی متدلوژی و تدوین استانداردهای تحلیل سیستمی” برای شرکت های مجری (مشاور، نرم افزاری) و همچنین سازمان ها و صنایع نموده است.

استانداردسازی، طراحی روش  و متدلوژی اجرا، نظارت و مدیریت پروژه های معماری سازمانی/ شناسایی و بهبود فرآیندهای سازمانی / مهندسی مجدد با استفاده از فنآوری اطلاعات  با در نظر گرفتن نیازمندی ها و مشخصات تیم های تحلیل کسب و کار، تحلیل سیستمی نرم افزار و تکنولوژی مکانیزاسیون فرآیندهای سازمان شامل :

 • تدوین الزامات اجرای پروژه برای سازمان / شرکت نرم افزاری
 • تدوین روش ها و الزامات خبرگان سازمان در حوزه های عملیاتی سازمان
 • تدوین گردش کار و فرمت تهیه ی استراتژی، فرآیندها و شاخص های فرآیندهای سازمان
 • تدوین استاندارد تهیه ی مدل های فرآیندی در سطح کسب و کار با استفاده از BPMN2 منطبق بر متدلوژی مورد استفاده در تحلیل سیستمی
 • تدوین محدوده و روش های مجاز بهبود فرآیندهای سازمانی جهت یکسان سازی تکنیک های بهبود فرآیندها برای کلیه ی پیمانکاران تحلیل کسب و کار
 • تدوین استاندارد فرمت های شناسایی منابع اطلاعاتی (Information Resource )
 • تدوین استانداردهای تحلیل سیستمی شامل  (محدودیت ها و نیازمندی های تکنولوژی پیاده سازی در نظر گرفته می شود) :
  • الزامات و استانداردهای مدل های BPMN2  سیستمی
  • الزامات و استانداردهای مدل های داده ای (Class Diagram/ERD) و قوانین مربوطه
  • الزامات و استانداردهای مستندات مربوط به قوانین کسب و کار
  • الزامات و استانداردهای مستندات مربوط به فرم ها و گزارش های نرم افزار
  • الزامات و استانداردهای مستند سازی نیازمندی کارکردی غیر فرآیندی نرم افزار ه
 • طرح ریزی معماری تکنولوژی و معماری سیستم BPMS و سرویس های نرم افزاری مورد نیاز سازمان مبتنی بر معماری سرویس گرا
 • طرح ریزی روش تست نرم افزاری فرآیندهای مکانیزه شده
 • طرح ریزی روش استقرار، تهیه ی فیدبک و مستند سازی بهبود های مورد نیاز