برچسب: المان های اصلی BPMN2

۱۶

اردیبهشت۱۳۹۲
در BPMN1 ما چهار گروه اصلی المان داشتیم در حالیکه در BPMN2 اهمیت ویژه ای به مفهوم داده Data داده شده است و در نتیجه ما در BPMN2 دارای چهار گروه از المان ها هستیم. این چهار گروه عبارتند از : Flow Objects،Data، Connection Objects، Pools & Lanes، Artifacts در این آموزش به بررسی کلی ... ادامه مطلب