پوستر آموزشي  BPMN2 را می توانید از لینک ذیل دانلود نمایید.کلیه نمادهای BPMN نسخه ی 2 همراه با یک مثال از آنها در این پوستر آمده است.

دانلود پوستر BPMN2