کارگاه آموزش IDEF

هدف

در قالب یک دوره ی آموزشی همراه با کارگاه مخاطبین با روش مدل سازی فرآیندها و ارتباطات بین فرآیندها با استفاده از روش مدل سازی IDEF0 آشنا می شوند.

سرفصل

تعریف مدل و مدل سازی
مفهوم سیستم
مفهوم فرآیند و فرآیند کسب و کار
مقایسه ی بین مفاهیم سیستم و فرآیند
معرفی IDEF
معرفی مقدماتی انواع نمودارهای IDEF شامل : IDEF0، IDEF1, IDEF1X, IDEF3, IDEF4, IDEF5 و کاربردهای هر کدام از این نمودارها
تاریخچه ی شکل گیری IDEF0
ويژگی های روش مدل سازی IDEF0
Function در IDEF0
ورودی در IDEF0
خروجی در IDEF0
کنترل در IDEF0
مکانیزم در IDEF0
به کارگیری مفهوم Call در IDEF0
ساختار درختی نمودارهای IDEF0
کدهای DRE
کدهای ICOM
مفاهیم Fork و Split در IDEF0
پیکان های محدوده و مفاهیم آنها
قوانین مدل سازی IDEF0
انواع پیکان های تونلی و کاربردهای آن ها
کاربردهای Index
نمودار Node Tree در IDEF0
کارگاه و پروژه مدلسازی فرآیند با استفاده از IDEF0