دریافت BPMN2

نسخه نهایی و رسمی BPMN2 در ابتدای سال ۲۰۱۱ منتشر شده است و در حال حاضر نسخه معتبر و مورد استناد و استاندارد جهانی می باشد.

جهت دانلود به سایت www.bpmn.org مراجعه نمایید.