برچسب: معنی BPMN

۱۳

اردیبهشت۱۳۹۲

آموزش BPMN2-معرفی BPMN

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۲
BPMN زبان استاندارد مدلسازي فرآيندهاي کسب و کار است Business Process Model and Notation به نمودارهایی که با استفاده از BPMN ترسیم می شود BPD یا Business Process Diagram گفته می شود