سخنرانی در کنفرانس بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد